KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Borusan Otomotiv Pazarlama ve Ticaret A.Ş. olarak süreçlerimizi yürütürken elde ettiğimiz kişisel verilerinizin korunması birincil önceliklerimizdendir. Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına ve mevzuata uygun olarak kullanılmasına/işlenmesine yüksek önem veriyoruz.

Bu aydınlatma metni, 30 Haziran – 1 Temmuz tarihlerinde Frankfurt’ta gerçekleştirilecek olan etkinliğe ilişkin ulaşım ve konaklama rezervasyonlarının yapılması kapsamında kişisel verileri nasıl işlediğimize ilişkin bilgileri içermektedir.

1. Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplere dayalı olarak İşliyoruz?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddeleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Aşağıda kişisel verileri hangi amaçlarla işlediğimize ve söz konusu amaçlar kapsamında hangi hukuki sebeplere dayandığımıza yer verdik:


Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla:

 • Konaklama ve ulaşım organizasyonlarının gerçekleştirilmesi; bu kapsamda otel/uçak bileti alım/rezervasyonlarının yapılması.

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla:

 • Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla:

 • Olası bir uyuşmazlık durumunda, haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi.

2. Hangi kişisel verilerinizi İşliyoruz?

Yukarıda belirtilen amaçlar ve süreçler kapsamında, kimlik, iletişim ile konaklama ve ulaşım bilgilerinizi işliyoruz.

3. Kişisel verilerinizi kimlerle ve hangi amaçlarla paylaşıyoruz?

Kişisel verilerinizi, bu aydınlatma metninde yer alan amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında konaklama ve ulaşım hizmetleri sağlayan tedarikçiler ve yetkili kurum ve kuruluşlar ile, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallar dahilinde paylaşıyoruz.

4. Kişisel verilerinizi hangi yöntemlerle ve hangi hukuki sebeplere dayalı olarak topluyoruz?

Kişisel verilerinizi, telefon görüşmeleri ve e-posta yazışmaları yapılması suretiyle otomatik ve kısmen otomatik yöntemler ile topluyoruz.

Kişisel verilerinizi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddesinde belirtilen hukuki sebeplerden, bir sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ile bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işliyoruz. Bu hukuki sebeplere dayalı olarak hangi amaçlarla veri işleme faaliyetleri gerçekleştirdiğimizin detayını işbu aydınlatma metninin birinci maddesinde bulabilirsiniz.

5. Kişisel verilerinize dair haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi veri sahibi ilgili kişilerin haklarını düzenlemektedir. Bu madde uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:


 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.


Haklarınızı kullanabileceğiniz başlıca yöntemler aşağıdaki şekildedir: • İnternet sitelerimizin “Kişisel Verilerin Korunması” başlıklarında yer verdiğimiz Başvuru Formu’nu doldurabilirsiniz,

 • Sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden, botopyu@borusanotomotiv.com adresine talebinizi içeren bir e-posta gönderebilirsiniz.

Taleplerinizi ayrıca, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri de kullanarak bize iletebilirsiniz.