KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

LAND ROVER’IN TÜRKİYE DİJİTAL MECRALARI

Borusan Otomotiv Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (“Borusan Otomotiv” veya “Şirket”) olarak süreçlerimizi yürütürken elde ettiğimiz kişisel verilerinizin korunması birincil önceliklerimizdendir. Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına ve mevzuata uygun olarak kullanılmasına/işlenmesine yüksek önem veriyoruz. Bu aydınlatma metni, Land Rover Türkiye'nin mobil uygulamasını ve landrover.com.tr internet sitesini (“Dijital Mecralar”) kullanımınız kapsamında kişisel verilerinizin nasıl işlendiği hakkında sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Land Rover'ın dijital mecraları, Borusan Otomotiv’in dijital mecra kullanıcılarına sunmuş olduğu dijital hizmet kanallarıdır. Kullanıcılar dijital mecralar üzerinden, Land Rover ürünleri hakkında bilgilere erişebilir ve hizmetlerimizle ilgili taleplerini bize iletebilir. Dijital mecralara üye olmanız kapsamında kişisel verileriniz bu Aydınlatma Metni uyarınca işlenmektedir.

1. Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplere dayalı olarak İşliyoruz

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesi, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Aşağıda kişisel verileri hangi amaçlarla işlediğimize ve söz konusu amaçlar kapsamında hangi hukuki sebeplere dayandığımıza yer verdik:

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla:

 • Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, hukuka aykırı bir işlemle ilgili olarak yargı mercileri veya yetkili kurumların talepte bulunması),

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla:

 • Bilgilerinizin doğrulanması ve dijital mecralar için kullanıcı hesabınızın oluşturulması,
 • Dijital mecralara erişim ve kullanım kapsamında şüpheli/hukuka aykırı işlemlerin tespiti; bu kapsamda kullanıcılarımızın ve Şirketimizin haklarının korunması,
 • Olası bir uyuşmazlık durumunda, haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri işlenmesinin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla:

 • Dijital mecralarımız aracılığıyla, sahip olduğunuz araç bilgileri, servis geçmişi, kasko, garanti ayrıntıları, araç özellikleri, fiyatları, hizmet alabileceğiniz yetkili satıcı ve servisler dahil araçlarımıza/hizmetlerimize dair bilgilere erişiminizin sağlanması,
 • Üyelik hesabınızın yönetimine ilişkin özelliklerin sağlanması (örneğin, ad-soyad, iletişim bilgileri, şifre gibi üyelik bilgilerinizi güncelleyebilmenizin sağlanması),
 • Öneri, soru ve şikayetlerinizin alınması ve sonuçlandırılması,
 • Görüntülü görüşme talebiniz doğrultusunda, ürün ve hizmetlerimize yönelik sorularınız için yetkili temsilci ile görüşme sağlanması, Ürün, hizmet ve süreçlerimiz ile kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi,
 • Dijital mecralarımızdaki  yenilikler, güncellemeler, hatalar ve işlemleriniz hakkında bilgilendirmeler yapılması,
 • İş süreçlerimizin incelenmesi, denetlenmesi ve raporlanması.

Açık rızanızı vermiş olmanız halinde aşağıdaki amaçla:

 • İletişim izin tercihleriniz doğrultusunda kampanyalar, tanıtımlar, etkinlikler, anketler ve fırsatlar hakkında bilgilendirilmeniz (bu tür iletişimler, ürün/hizmetlerimizle olan bağlılığınızı ve memnuniyetinizi artırmamıza olanak tanır).

2. Hangi kişisel verilerinizi İşliyoruz

Yukarıda belirtilen amaçlar ve süreçler kapsamında, kimlik, iletişim, öneri, talep ve şikayetleriniz, hukuki işlem ve müşteri işlem bilgileriniz, işlem güvenliği bilgileriniz ile görsel ve işitsel verilerinizi işliyoruz. Araç bilgilerinizi dijital mecralara yüklediğiniz takdirde, aracınıza ilişkin bilgileri de işliyoruz.

3. Kişisel verilerinizi kimlerle hangi amaçlarla paylaşıyoruz

Kişisel verilerinizi, bu aydınlatma metninde yer alan amaçların yerine getirilebilmesi için, yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplere dayalı olarak, tedarikçilerimiz ve yetkili kurum ve kuruluşlar ile, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallar dahilinde paylaşıyoruz.

4. Kişisel verilerinizi hangi yöntemlerle ve hangi hukuki sebeplere dayalı olarak topluyoruz

Kişisel verileriniz, dijital mecralar aracılığıyla, otomatik ve kısmen otomatik yöntemler ile toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplerden, bir sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ile ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri işlenmesinin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak topluyoruz. Kişisel verilerinizin işlenebilmesi için Kanun’da belirtilen hukuki sebeplerden en az birisinin bulunmadığı durumlarda verilerinizin işlenebilmesi için açık rızanız sorulmaktadır. Bu hukuki sebeplere dayalı olarak hangi amaçlarla veri işleme faaliyetleri gerçekleştirdiğimizin detayını işbu aydınlatma metninin birinci maddesinde bulabilirsiniz.

5. Kişisel verilerinize dair haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi veri sahibi ilgili kişilerin haklarını düzenlemektedir. Bu madde uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:


 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.


Haklarınızı kullanabileceğiniz başlıca yöntemler aşağıdaki şekildedir: • Başvuru Formu’nu doldurabilirsiniz,

 • Sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden, botopyu@borusanotomotiv.com adresine talebinizi içeren bir e-posta gönderebilirsiniz.

 • Taleplerinizi ayrıca, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri de kullanarak bize iletebilirsiniz.


Taleplerinizi ayrıca, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri de kullanarak bize iletebilirsiniz.